EKO-VODE TIM DOO
Društvo za trgovinu, posredovanje, konsalting usluge i proizvodnju

OTPADNE VODE

Nauka je omogućila prečišćavanje otpadnih voda, Evropska unija postavila standarde, a u Srbiji, prema proceni struke, na zadovoljavajući i efikasan način prečistimo 1,5% od ukupne količine otpadnih voda koje proizvedemo.

Za nauku, otpadna voda je smesa hemijski čiste vode i niza primesa koje su dostigle neprihvatljive vrednosti. Postoji i razlika između komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Komunalna voda sigurno sadrži azot, fosfor, masnoće i deterdžent.

Otpadne vode sadrže u suštini sve vrste mikroorganizama koji nastanjuju zemljište, biljni i životinjski svet, bakterije, plesni, protozoe, mikroskopske biljke, životinje, viruse. Bez obzira na poreklo, otpadne vode se moraju preraditi pre ispuštanja u vodotoke.

Svaka promena životne sredine koju prouzrokujemo odražava se na vodene resurse. Ispuštanje neprečišćene ili nedovoljno prečišćene otpadne vode u vodotok menja fizičke i hemijske osobine vode, smanjuje koncentraciju rastvorenog kiseonika, pogoduje novim bakterijama i pojavi plivajućih materija na površini ili taloga na dnu vodotoka.

eko-vode tim resenja za otpadne vode

Naša rešenja za tretman otpadnih voda

Primarno prečišćavanje otpadnih voda

Ovo prečišćavanje obuhvata mehanički i hemijski predtretman otpadne vode.


Mehanički predtretman otpadnih voda obuhvata uklanjanje krupnih materija, upotrebom rešetki, sita i hvatača peska i masti.

Na rešetkama se otklanjaju krupni predmeti kao što su: ostaci iz proizvodnje, delovi ambalaže i druge krupne materije, dok se na sitimia odvajaju finije materije koje prođu kroz rešetke (odvajaju se delom i suspendovane materije).

Hvatači peska i masti se ugrađuju po potrebi zavisno od kvaliteta otpadne vode.


Hemijski predtretman tehnološke otpadne vode sastoji se od koagulaice i flokulacije. Tip uređaja koji se koristi za ovaj vid prečišćavanja otpadne vode naziva se saturisana flotacija ili DAF (dissolved air flotation). Na našem YOUTUBE kanalu možete pogledati snimke ovakvih jedinica u radu.

Sekundarno prečišćavanje otpadnih voda

Ovo prečišćavanje obuhvata biološki tretman otpadnih voda.


SBR (sequencing batch reactor) predstavlja diskontinualno prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, koje se smatra za jedno od najsavremenijih rešenja. Aeracija se obavlja u biološkom bazenu uz pomoć površinskih ili dubinskih aeratora.

Nudimo rešenja za prečišćavanje otpadnih voda iz sledećih industrijskih oblasti:

Otpadne vode iz prehrambene industrije (otpadne vode iz mlekara, klanica, pogona za preradu mesa, prerade voća i povrća, konditorske industrije...);


Otpadne vode iz pogona za hemijsku obradu metala (otpadne vode iz pogona za galvanizaciju...);


Komunalne otpadne vode iz komercijalnih objekata i domaćinstva.

 
 

EKO-VODE TIM NUDI NAJSAVREMENIJA REŠENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA